Galerie Califia

Dve?e Galerie Califia se poprvé otev?eli v roce 2007. Americká um?lkyn? Barbara Benish s podporou m?sta Hora?ovice a místních um?lc?: Jitky Petrášové, Petra Kalaše, Šárky Hnátové, Aleše Loziaka a Zuzany Koubové zahájila ?innost galerie moderního um?ní na malom?st?. Díky podpo?e Ministerstva kultury, Plze?ského kraje, m?sta Hora?ovice a dalším sponzor?m a p?átel?m m?e Galerie Califia stále p?inášet mezinárodní kulturu do regionu Plze?ského kraje. 

Jméno galerie je odvozené z ko?ene názvu pro stát Californie. Califia je legendární bohyn?, která st?eila zlato ukryté na b?ezích Tichého oceánu. Galerie Califia je nekomer?ní prostor zam??ený na výstavy mezinárodního a regionálního um?ní – p?edstavuje jakýsi experiment v mnoha rovinách. Naším cílem je prost?ednictvím kolektivních výstav vytvá?et prostor a podmínky pro um?lecký i multikulturní dialog. V našich prostorách dáváme monost vystavovat netradi?ním, známým i mén? známým um?lc?m z celého sv?ta. Spojením za?ínajících se zavedenými a místních se zahrani?ními um?lci se Califia snaí otevírat dve?e multikulturnímu dialogu. Naše malá galerie je integrací ekonomického rozvoje regionu. Jedná se o model, který dává p?íklad jak malé m?sto, m?e fungovat a nadále se rozvíjet a to nejen ekonomicky. 

Galerie Califia je provozována ob?anským sdruením Art Dialogue, které má mimo galerii i další aktivity, kterými se snaí propojovat kulturu, vzd?lávání, ekologiia a mezinárodní spolupráci. Pro více informací o našich dalších aktivitách navštivte www.art-dialogue.org

Jsme otev?eni novým návrh?m se stran kurátor? a um?lc?.